Encykliki Jana Pawła II

różaniec
Przygotowane przez: Pacopus
Podpatrzone na: http://www.flickr.com
ENCYKLIKI REDEMPTOR HOMINIS (Odkupiciela człowieka) / 4 marca 1979r. Pierwsza encyklika Jana Pawła II ma charakter ewangelizacyjny. Papież koncentruje się w niej na wyzwoleniu człowieka poprzez jego wewnętrzną przemianę i uznanie prymatu dóbr duchowych nad materialnymi.

Dokument zawiera tak ważne dla całego pontyfikatu papieskiego wezwanie do powszechnej ewangelizacji i dialogu zarówno z innymi wyznaniami chrześcijańskimi jak też z religiami niechrześcijańskimi.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

DIVES IN MISERICORDIA ("Bogaty w miłosierdziu swoim Bóg") / 30 listopada 1980 W swojej drugiej encyklice papież przypominał, że Miłość jest większa niż grzech. Mówiąc o dramacie współczesnego człowieka Jan Paweł II wielokrotnie podkreśla, że nie ma sytuacji bez wyjścia i że w każdym czasie, w każdej epoce Bóg przychodzi człowiekowi z pomocą. Podkreśla rolę miłosierdzia Bożego w życiu chrześcijanina.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

SLAVORUM APOSTOLI (Apostołowie Słowian) / 2 września 1985r. Encyklika wydana w tysiącletnią rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego i poświęcona misyjnym dziełom Kościoła. Papież przywołuje postaci misjonarzy Europy, by pokazać aktualne problemy związane z misjami, też na konieczność pokonywania podziałów między narodami, jak również między Kościołami chrześcijańskimi.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

LABOREM EXERCENS (O pracy ludzkiej) / 14 września 1981r. Jedna z najbardziej znanych encyklik, w której Jan Paweł II przeprowadził w niej analizę problematyki pracy ludzkiej w warunkach współczesnego świata. Papież wskazuje że najważniejsza jest osoba ludzka, a praca powinna być środkiem utrzymania i pomnażania dobrobytu kraju oraz samorealizacji człowieka a nie celem samym w sobie. Dokument mówi także o uprawnieniach pracowników, o roli i zadaniach związków zawodowych oraz o godności człowieka w stosunkach zawodowych.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

REDEMPTORIS MISSIO (Misja Chrystusa Odkupiciela) / 7 grudnia 1990r. Encyklika dotyczy ewangelizacji i misji, która jest podstawowym powołaniem Kościoła. Papież wskazuje, że powinna być ona realizowana z tym samym zapałem jak to działo się w czasach apostolskich. Przypomina też, że mimo istnienia licznych organizacji misyjnych, każdy chrześcijanin jest zobowiązany do ewangelizacji - do bycia misjonarzem w swoim środowisku.
Pełna treść adhortacji w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

DOMINUM ET VIVIFICANTEM ("Pana i Ożywiciela") / 5 maja 1986r. Dokument dotyczy roli trzeciej Osoby Trójcy Świętej - Ducha Świętego. Papież skupia się na jego zasadniczej roli w życiu zarówno wspólnoty ludzi wierzących jak i w istnieniu całego świata. Jan Paweł II wskazuje na starożytność wiary w osobę Ducha Świętego, sformułowanej na Soborze Powszechnym w Konstantynopolu w 381 r. i wyznawanej do dzisiaj w Credo: "Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela". Przypomina też jaką misję ma Duch w Kościele i świecie - ma on przekonywać o grzechu, umacniać Kościół i ożywiać wierzących.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

REDEMPTORIS MATER (Matka Odkupiciela) / 3 marca 1987Encyklika poświęcona Marii, matce Jezusa. Papież, który w szczególny sposób odnosił się do Bogarodzicy, ukazuje centralne miejsce i rolę Matki Jezusa w Kościele, podkreślają jej wynikające z jej podwójnego związku z Chrystusem i Kościołem macierzyńskie pośrednictwo. Ukazuje też Marię jako wyjątkowy wzór do naśladowania przez jej posłuszeństwo Bożemu słowu. Powołuje się na bardzo bogate wschodnie tradycje maryjne.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

SOLLICITUDO REI SOCIALIS (Społeczna Troska)/ 30 grudnia 1987r. Papież wskazuje na społeczne problemy współczesnego świata Ostrzega, że istnieją w nim tak poważne problemy jak ciągłe zagrożenie życia i poczucia bezpieczeństwa niemal na całym globie. Wykazuje też ogromną troskę o ubogich na którą składa się nie tylko materialne wsparcie ale też duchowa pomoc. Nawiązując do jedynej dotychczas społecznej encykliki Pawła VI, "Populorum progresio", Jan Paweł II podsumowuje 20 lat społecznych działań Kościoła po tej encyklice.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

CENTESIMUS ANNUS (Setna rocznica) / 1 maja 1991 Dokument wyjaśnia podstawy katolickiej nauki społecznej w świetle współczesnych doświadczeń historycznych, skupiając się szczególnie na załamaniu się idei marksistowskich, skompromitowaniu komunizmu jako systemu oraz upadku reżimów na tym systemie budowanych.Papież uznając osiągnięcia gospodarcze kapitalizmu, zwraca jednak uwagę niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą liberalizm nie wsparty warościami etycznymi. Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

VERITATIS SPLENDOR (Blask prawdy) / 6 sierpnia 1993 Jan Paweł II wskazuje na zawarte w słowach Jezusa odpowiedzi na jedno z zasadniczych pytań każdego człowieka "Co mam czynić?". Wskazuje na zawsze istniejącą relację między wiarą a moralnością i pisze o świadectwie moralnego chrześcijańskiego życia, które może stanowić doskonałe narzędzie ewangelizacyjne.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

EVANGELIUM VITAE (Ewangelia życia) / 25 marca 1995 Papież w tym dokumencie daje wyraz swojej twardej postawie w zakresie nienaruszalności życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. wykłada, rozwija i tłumaczy negatywne stanowisko Kościoła w sprawie aborcji i eutanazji. Encyklika wzbudziła wiele kontrowersji, szczególnie jeśli chodzi o stanowisko Kościoła w sprawie stosowania środków antykoncepcyjnych oraz eksperymentów biologicznych i genetycznym na człowieku.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

UT UNUM SINT (Aby byli jedno) / 25 maja 1995 Encyklika, w której papież wyjaśnia katolickie zasady ekumenizmu i dialogu zbliżającego podzielone chrześcijaństwo. Wskazuje na wagę działań na rzecz jedności chrześcijan i na korzyści jakie z niego wynikają dla wszystkich wyznawców Chrystusa. Jednocześnie przestrzega przed "fałszywym ekumenizmem", który polega na negowaniu wiary iż to w kościele katolickim jest pełnia środków zbawczych.
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej


FIDES ET RATIO (Wiara i rozum) / 14 września 1998 Jakie są relacje między wiarą a rozumem? Encyklika dotyczy między innymi filozofii, którą papież ukazuje jako wysiłek ludzkiego intelektu zmierzającego do odkrycia odpowiedzi na pytania, które nigdy nie przestaną niepokoić człowieka - "Kim jestem", "Skąd przychodzę i dokąd zmierzam?", "Dlaczego istnieje zło?", "Co czeka mnie po tym życiu?". Mówi też że nie ma sprzeczności miedzy wiarą a rozumem, że "są one jak dwa skrzydła wznoszące człowieka do Boga".
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

ECCLESIA DE EUCHARISTIA / 17 kwietnia 2003 Dokument w całości skupiony na Eucharystii. Jan Paweł II przekazuje katolikom prawdę iż Kościół żyje dzięki Eucharystii, wyjaśnia jej wyjaśnia jej znaczenie, odnosząc się do krzyżowej śmierci Jezusa, jego zmartwychwstania i związanej z tym realnej obecności w ciele (która właśnie przez Eucharystię może być doświadczana).
Pełna treść encykliki w języku polskim na stronach Stolicy Apostolskiej

ADHORTACJE CATECHESI TRADENDAE (O katechizacji w naszych czasach) / 16 października 1979
FAMILIARIS CONSORTIO (O zadaniach rodziny chrześcijanskiej) / 22 listopada 1981
REDEMPTIONIS DONUM (O konsekracji zakonnej w świetle tajemnicy odkupienia) / 25 marca 1984
RECONCILIATIO ET PAENITENTIA (O pojednaniu i pokucie) / 2 grudnia 1984
CHRISTIFIDELES LAICI (O powołaniu i misji świeckich w Kościele i świecie) / 30 grudnia 1988
REDEMPTORIS CUSTOS (Opiekun Zbawiciela) / 15 sierpnia 1989
PASTORES DABO VOBIS (O formacji kapłanów we współczesnym świecie) / 25 marca 1992
ECCLESIA IN AFRICA (Kościół w Afryce) / 14 sierpnia 1995
VITA CONSECRATA (O życiu konsekrowanym i jego roli w Kościele i świecie) / 25 marca 1996
ECCLESIA IN AMERICA (Kościół w Ameryce) / 22 stycznia 1999
ECCLESIA IN ASIA (Kościół w Azji) / 6 listopada 1999
ECCLESIA IN OCEANIA (Kościół w Oceanii) / 22 listopada 2001
ECCLESIA IN EUROPA (Kościół w Europie) / 28 czerwca 2003
PASTORES GREGIS (Pasterze owczarni) / 16 października 2003

KONSTYTUCJE APOSTOLSKIE
SAPIENTIA CHRISTIANA (O uniwersytetach i wydziałach teologicznych ) / 15 kwietnia 1979r.
MAGNUM MATRIMONII SACRAMENTUM (Prawne uznanie Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżenstwem i Rodziną) / 7 października 1982
UT SIT (O powołaniu Prałatury Personalnej „Świętego Krzyża i Opus Dei” ) / 28 listopada 1982r.
SACRAE DISCIPLINAE LEGES (Konstytucja ogłoszona z okazji wprowadzenia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego) / 25 stycznia 1983
DIVINUS PERFECTIONIS MAGISTER (Nowe prawodawstwo w procedurze spraw kanonizacyjnych) / 25 stycznia 1983
SPIRITUALI MILITUM CURE (Konstytucja apostolska na temat ordynariatów wojskowych) / 21 kwietnia 1986
PASTOR BONUS (O odnowie i reformie Kurii Rzymskiej) / 28 czerwca 1988
EX CODE ECCLESIAE (O uniwersytetach katolickich) / 15 sierpnia 1990
FIDEI DEPOSITUM (ogłoszona z okazji publikacji KATECHIZMU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO opracowanego po Soborze Powszechnym Watykanskim II ) / 11 października 1992
UNIVERSI DOMINICI GREGIS (Wakat Stolicy Apostolskiej i Wybór Biskupa Rzymskiego) / 22 lutego 1996r.
Przygotowane przez: Joanna Gacka
2007-04-01 20:05:43