Program Wolontariatu Długoterminowego

Program Wolontariatu Długoterminowego jest pilotażowym działaniem wspieranym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jest jednym z efektów obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 w Polsce oraz aktywnych działań organizacji społecznych chcących wzmacniać i rozwijać wolontariat w naszym kraju.

Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, operator Programu Wolontariatu Długoterminowego, zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do uczestnictwa w Programie.

Program umożliwia nawiązanie długofalowej współpracy z wolontariuszami (od 6 do 12 miesięcy) oraz uzyskanie dofinansowania pokrywającego koszty goszczenia wolontariusza w organizacji (m.in. zakwaterowania i wyżywienia). Pierwszym krokiem, a jednocześnie warunkiem uczestnictwa organizacji w Programie jest przesłanie Listu Intencyjnego opisującego jej działania, a także proponowaną ofertę współpracy adresowaną do wolontariusza.

List Intencyjny jest wizytówką organizacji widoczną dla potencjalnych wolontariuszy. Na jego podstawie wybierają oni miejsce swojego wolontariatu, a także ustalają wraz z przedstawicielem organizacji szczegóły swoich działań.

List Intencyjny służy także ocenie organizacji i możliwości goszczenia przez nią wolontariusza oraz zapewnienia mu odpowiednich warunków do pracy. Tylko pozytywnie ocenione Organizacje Goszczące mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację wolontariatu długoterminowego.

W Programie Wolontariatu Długoterminowego można wyjechać na wolontariat na okres od 6 do 12 miesięcy. Warunkiem uczestnictwa jest wyjazd wolontariusza poza miejsce swojego zamieszkania i zaangażowanie się w wolontariat w pełnym wymiarze czasu prace. Dodatkowo w trakcie wolontariatu wolontariusz nie może wykonywać żadnej pracy zarobkowej.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Program Wolontariatu Długoterminowego


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-08-08 00:00:00