Tim Berners-Lee

La Rue: państwa członkowskie ONZ muszą zapewnić dostęp do Internetu

W opublikowanym niedawno raporcie ONZ zawarta jest wyraźna deklaracja o tym, że dostęp do Internet jest prawem człowieka. Frank La Rue, który przedstawił Zgromadzenie Ogólnemu ONZ wspomniany dokument, stwierdza w nim, że Internet stał się kluczowym środkiem za pomocą którego osoby mogą realizować swoje prawo do wolności słowa oraz prawo dostępu do informacji. Deklaracja ta a razie nie wiąże państw członkowskich ONZ i naruszenie prawa dostępu do sieci nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji prawnych.