Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności

Państwowe systemy teleinformatyczne i rejestry publiczne mają ze sobą płynnie współdziałać. W ten sposób powstanie narzędzie, które będzie nośnikiem informacji między państwem a obywatelami. Jak do tego doprowadzić, opisuje rozporządzenie „w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, które weszło w życie 16 maja.

Rozporządzenie określa Krajowe Ramy Interoperacyjności, minimalne wymagania dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej, otraz minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych. Mają one być wprowadzone do systemów przy pierwszej istotnej ich modernizacji.

Jak stwierdza raport Państwo 2.0, chodzi o to, byśmy:
  • nie musieli biegać po urzędach po odpisy aktów, kopie dokumentów i zaświadczenia z różnych rejestrów. Potrzebne urzędowi dane powinny być dostępne dzięki zintegrowanym rejestrom. W przyszłości zaś (w perspektywie roku 2020) nie będziemy się kłopotać tym, czy nie upływa ważność jakiegoś naszego dokumentu – urząd, który tą informacją dysponuje, powinien nas o tym poinformować e-mailem albo SMS-em.
  • Ci z nas, którzy są niepełnosprawni, zyskali gwarancję, że w ciągu trzech lat systemy teleinformatyczne podmiotów publicznych umożliwią im dostęp do zasobów informacyjnych.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Jak mają się rozwijać systemy informatyczne państwa? Weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-05-17 00:00:00