***

  W r.1580 dziedzicem wsi Obycza i miasteczka Rachmanowa był IMPan Walenty
Wkrynski. O tem przekonywa nas dekret sądu polubownego, ferowany prez pana
Fedora Bohowitynem Kozyradzkim i Kutenskim dziedzicem Załuża. Ciekawy ten
dokument, noszący datę 20 listopada 1580 r., przechowuje się w oryginale w
archiwum falijnem w Podhorskich na Ukrainie i służy dowodem, że już w XVI wieku
sądy polubowne kompromissarskie w naszym kraju były w użyciu. Jak dalece zaś
były w poważaniu, jak wyroki tych sądów były nieodwołalne, widzimy to dokładnie
z następnej inskrypcyi czy zapisu stron, dołączonej do sprawy powyższej
:

"Ja Fedor Bohowityn Kozyradzki y Kutenski Oznaymuiu tym moim listom
wsim o Wobe y każdomu z osobna na ses czas y zawżdy komu y koli budet potreba
toho wedaty, Szto nykotoryie Zayste y różnicy melieśmy z ieho Miłostyiu Panom
Walentyn Wkrynskim ze Wkrymieży - Imeny naszych; to iest Imienia moieho Seła y
gruntu Załuzkoho, a Imenia Pana Walentoho Wkrynskoho gruntow bywaszaho Pihas a
teper mesteczka nazwanoho Rochmanowa, a druhoho Imenia Jeho Miłosti Pana
Wkrynskoho Seła Obycza, tejże różnicy byli męży nami w hrutah suchich y
wodewiszczach y hreblach, Polach, dubrowach, Leskach, Foroszczach y Senożatech,
o szto jesmo y pozwy Zemskimi do Sudu Zemskoho Kremeneckoho na podnokrot
prypozywali, a iż Ja Fedor Kozyradzki na ses czas w rok teper iduczom 1580, Mca
Noiabra 20 dnia, tak z namowy pryjatelskoie iako y sam po dobroy Woli swoich
zmowiwszy sia z Panom Walentym Wkrynskim, pryniawszy sobie den pewny na tot
hrunt pewny wyiechaty y Pryiatiela wewsty, Sami sebe y tele różnicy nasz tomu
pryiatielowi naszomu w moc y rozeznanie podaty w zastanowene toho pryiatela
naszoho zobopaolnoho w tych różnicach pryniawszy, weczne zderżaty obecałem,
czomu dołaiuczy dost'
uprosilijesmo Pryiatela naszoho nam życzliwoho Jeho Mst
Pana Fedora Rudeckoho Czasnika Jeho Króleskoie Miłosty Zemli Wołynskoie, tam na
tot hrut pewny wyiechaty. Jakożiesmo y Wyiechali y Wyrekszy to słowom Slacheckim
Panu Czesniku y ruku Jeho Msti dawszy na tom, szto Jeho Mst, meży mnoiu Fedorom
Kazyradzkim y P. Walentym Wkrynskim znaypryniawszy Ja sam dety y potomky moi
weczne zderżaty maiem y budem powinny". ( Tu następuje dopiero długi wywód
sprawy z obu ston, nakoniec sam dekret pana czesnika Rudeckiego).


Przygotowane przez: Filip II
2006-06-02 17:58:27