Polityka zagraniczna Niemiec wg Hitlera

1.Hitler o polityce zagranicznej RzeszyAdolf Hitler, "Mein Kampf"My, narodowi socjaliści, przekreślamy [.„] świadomie kierunek polityki zagranicznej naszej historii przedwojennej. Rozpoczynamy ją stąd, gdzie konczyła się ona przed sześcioma wiekami. Wstrzymujemy odwieczny pochód germanski na południe i zachód Europy i kierujemy swój wzrok na tereny na Wschodzie. Zamykamy ostatecznie przedwojenną politykę kolonialną i handlową i przechodzimy do polityki kontynentalnej jako polityki przyszłości.Gdy mówimy dzisiaj o nowych ziemiach, myślimy przede wszystkim o Rosji i podległych jej panstwach ościennych. Sam los wydaje się wskazywać nam na to palcem. Od kiedy wydał on Rosję bolszewizmowi, pozbawił naród rosyjski tej inteligencji, która dotychczas prowadziła go za sobą i gwarantowała trwałość panstwa. Organizacja rosyjskiego tworu panstwowego bowiem nie była wynikiem panstwowo-politycznych uzdolnien Słowianszczyzny w Rosji, lecz tylko przecudownym przykładem panstwowotwórczej działalności elementu germanskiego wśród mniej wartościowej rasy. W ten sposób powstały na świecie liczne silne panstwa. Niższe narody z germanskimi organizatorami i panami, jako ich kierownikami, wielokrotnie urastały do potężnych rozmiarów i utrzymały się tak długo, jak długo utrzymał się rdzen twórczej rasypanstwowej. Tym germanskim rdzeniem Rosja żywiła od stuleci swoje górne warstwy. Można je dzisiaj uważać za wyplenione i wygasłe. Na ich miejsce wstąpił Żyd. Tak jak Rosjanin nie może otrząsnąć się własnymi siłami z jarzma żydowskiego, tak niemożliwością jest dla Żyda utrzymanie potężnego panstwa przez dłuższy czas. Nie przedstawia on elementu organizacji, a tylko fermentu i rozkładu. Olbrzymie panstwo na Wschodzie dojrzało do załamania, a koniec panowania żydowskiego w Rosji będzie także koncem Rosji jako panstwa. Los wybrał nas, abyśmy byli świadkami katastrofy, która stanowić będzie najpotężniejsze potwierdzenie słuszności narodowej teorii ras.Jednak, naszym zdaniem, misją ruchu narodowosocjalistycznego jest doprowadzenie naszego własnego narodu do takiego politycznego poglądu, żeby spełnienie swojego celu przyszłości nie upatrywał on w upajającym go nowym pochodzie aleksandryjskim, lecz bardziej w skrzętnej pracy niemieckiego pługa, któremu ziemię winien przygotować miecz.2.U STAWA O OCHRONIE NIEMIECKIEJ KRWI I CZCISejm Rzeszy przepojony świadomością tego, że czystość krwi niemieckiej stanowi warunek dalszego trwania ludu niemieckiego i ożywiony niezłomną wolą zabezpieczenia Niemieckiego Narodu po wszystkie czasy -- uchwalił jednomyślnie następującą ustawę, którą niniejszym ogłaszamy:§ l. Zawieranie małżenstw między Żydami i niemieckimi poddanymi (Staatsangehórige) krwi niemieckiej albo pokrewnej jest zakazane. Małżenstwa zawarte wbrew temu zakazowi są nieważne także, gdy dla obejścia niniejszego zakazu zawarte zostaną za granicą. [,..]§ 2. Pozamałżenskie stosunki między Żydami a niemieckimi poddanymi krwi niemieckiej albo pokrewnej są zakazane.§ 3. Żydom nie wolno zatrudniać w gospodarstwie domowym kobiet, niemieckich poddanych, krwi niemieckiej albo pokrewnej w wieku poniżej 45 lat.(...)3.Pierwsze rozporządzenie wykonawcze do ustawy o obywatelstwie RzeszyNa podstawie § 3 Ustawy o obywatelstwie Rzeszy z d. 15 września 1935 r. zarządza się, co następuje:§2(1) Przepisy zawarte w § l odnoszą się także do niemieckich poddanych, żydowskich mieszanców.(2) Mieszancem żydowskim jest osoba posiadająca wśród swoich krewnych wstępnych II stopnia (dziadków) jednego lub dwóch przodków pochodzenia rasowego żydowskiego, o ile nie jest uznana za Żyda na podstawie § 5 ust. 2. Za przodka pochodzenia żydowskiego uważa się dziadka albo babkę na podstawie samej ich przynależności do wyznaniowej gminy żydowskiej.§ 3. Jedynie obywatelowi Rzeszy jako posiadającemu pełne prawa polityczne przysługują prawawyborcze i prawo piastowania urzędu publicznego. [...]§ 4 (l) Żyd nie może być obywatelem Rzeszy. Nie przysługują mu prawa wyborcze; nie może piastować urzędu monachijski z 29 IX 1938 r.Niemcy, Zjednoczone Królestwo, Francja i Włochy, biorąc pod uwagę osiągnięte już w zasadzie porozumienie co do odstąpienia Niemcom obszaru zamieszkanego przez Niemców sudeckich, zgodziły się na poniżej wymienione sposoby i warunki tej cesji oraz na zarządzenia, jakie mają być wydane, przy czym, na mocy tego porozumienia, każde z tych panstw uważa się za odpowiedzialne za kroki niezbędne dla zapewnienia jego wykonania:1. Ewakuacja rozpocznie się l października.2. Zjednoczone Królestwo, Francja i Włochy zgodne są co do tego, żeby ewakuacja tego obszaru była zakonczona 10 października, i to bez zniszczenia jakichkolwiek urządzen, i że rząd czechosłowacki ponosi odpowiedzialność za to, że ewakuacja będzie dokonana bez uszkodzenia wspomnianych urządzen.3. Sposoby dokonania ewakuacji będą ustalone w szczegółach przez Komisję międzynarodową, złożoną z przedstawicieli Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Francji, Włoch i Czechosłowacji.
Przygotowane przez: Przemek
2018-07-12 03:58:02