MAC: rozmowy o Polonii i Mniejszości Niemieckiej

Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie delegacji polskiej pod przewodnictwem Włodzimierza Karpińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji z delegacją niemiecką pod przewodnictwem dr. Christopha Bergnera, parlamentarnego sekretarza stanu przy Federalnym Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i pełnomocnika ds. Wysiedlonych i Mniejszości Narodowych.

Tematem ponad czterogodzinnych rozmów była realizacja zobowiązań zawartych we Wspólnym Oświadczeniu polsko-niemieckiego Okrągłego Stołu z 12 czerwca 2011 roku, poświęconych sprawom Polonii w Niemczech i Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o sprawach związanych z historią, tożsamością narodową, edukacją oraz bieżącymi potrzebami Polaków w Niemczech i Mniejszości Niemieckiej w Polsce. Ministrowie podkreślili, że w obu państwach realizowane są zobowiązania Okrągłego Stołu.

Strona polska z zadowoleniem przyjęła fakt, iż we wszystkich landach zostali powołani pełnomocnicy, którzy zajmować się mają sprawami Polonii oraz że przyjęte zostało studium wykonalności Centrum Dokumentacji Kultury i Historii Polaków w Niemczech, dzięki któremu można rozpocząć przygotowania do realizacji tego ważnego dla Polonii projektu. Ponadto od 1 lipca w Berlinie funkcjonuje Biuro Polonii, którym zarządza organizacja dachowa dla Polaków w Niemczech – Konwent Organizacji Polskich w Niemczech.

Minister Bergner mógł dowiedzieć się także, jak wygląda realizacja zobowiązań po stronie polskiej. We wszystkich województwach funkcjonują pełnomocnicy, w których kompetencjach leżą sprawy Mniejszości Niemieckiej. W wyniku rozmów Okrągłego Stołu zwiększona została kwota dotacji podmiotowych dla Mniejszości Niemieckiej ze szczególnym uwzględnieniem Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach. Jesienią 2013 roku, we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowana zostanie ogólnopolska konferencja naukowa poświęcona analizie niedemokratycznych praktyk PRL wobec przedstawicieli mniejszości niemieckiej. Strona niemiecka z zadowoleniem przyjęła też fakt, iż dokonany został przegląd strategii oświaty mniejszości niemieckiej i została powołana grupa robocza, która ma sformułować propozycje aktualizacji tego dokumentu.

Spotkanie toczyło się w atmosferze wspólnego zrozumienia i współpracy. Kolejna rozmowa ministrów odbędzie się jesienią tego roku w Berlinie przy okazji drugiego posiedzenia plenarnego Okrągłego Stołu z udziałem przedstawicieli polskiej i niemieckiej administracji rządowej, jak również przedstawicieli Polonii w Niemczech oraz Mniejszości Niemieckiej w Polsce.

Źródła

  • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Rozmowy w Warszawie o Polonii i Mniejszości Niemieckiej


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-07-26 00:00:00