Ustawa o działach administracji rządowej przegłosowana przez Senat

Nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej została przegłosowana przez Senat i czeka na podpis Prezydenta (który ma na to 30 dni). Ostatecznie doprecyzowuje ona kompetencje MAC. Poniżej przedstawiamy skrótowo najważniejsze obszary działalności MAC, zaznaczając te wynikające z nowelizacji Ustawy o działach.

Czym zajmuje się MAC?

Administracją, a więc:
 • tym, jak są zorganizowane urzędy administracji publicznej i jakie obowiązują w nich procedury administracyjne,
 • reformami i organizacją struktur administracji publicznej,
 • zespoloną administracją rządową w województwie, czyli nadzorowaniem działalności wojewodów, którzy są zwierzchnikami kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży (wojewoda powołuje m.in. Kuratora Oświaty, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków).

MAC nadzoruje też Głównego Geodetę Kraju i Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie i zajmuje się nazwami jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych, a także zadaniami określonymi przez prawo geodezyjne i kartograficzne.

Nowelizacja ustawy o działach przekazuje MAC kompetencje w dziedzinie zbiórek publicznych – obowiązkiem państwa jest bowiem dbanie w imieniu obywateli, by zostały one właściwie przeprowadzone.

Minister Administracji i Cyfryzacji jest współprzewodniczącym Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która konsultuje rządowe projekty ustaw i rozporządzeń, dokonuje przeglądu i ocenia funkcjonowanie samorządu terytorialnego.

Dzięki nowelizacji ustawy o działach wprowadzony zostanie nowy podział kompetencji w zakresie usuwania i zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych: kompetencje te wraz z nadzorowaniem systemu powiadamiania ratunkowego przechodzą do MAC. To dlatego, że MAC nadzoruje rządową administrację w terenie i koordynuje jej działania, a także rozdziela fundusze na pomoc poszkodowanym. Pozwoli to na szybsze i sprawniejsze rozdysponowanie tych funduszy. MAC zajmuje się też informatyzacją, a to dzięki zinformatyzowaniu systemów alarmowych będziemy mogli usprawnić i przyśpieszyć akcje ratunkowe i pomoc. Poza tym w terenie to podległy szefowi MAC wojewoda pełni kluczową rolę w sytuacjach kryzysowych.

Cyfryzacja i telekomunikacja

Premier zdecydował o powołaniu nowego ministerstwa z cyfryzacją w nazwie, bo zgodnie z rządowymi strategiami do szybszego rozwoju kraju potrzebny jest nam cyfrowy impet: państwo musi postawić na rozbudowę infrastruktury szerokopasmowej, wspierać rozwój treści i usług w Internecie oraz cyfrowej edukacji. Taka strategia jest szansą na skok gospodarczy i cywilizacyjny. Stąd potrzeba, by wszystkie sprawy związane z informatyzacją skupić w jednym resorcie.

Do kompetencji MAC należą więc wszystkie sprawy związane z:
 • informatyzacją administracji publicznej, która pomoże uprościć i odbiurokratyzować procedury,
 • systemami i sieciami teleinformatycznymi administracji publicznej,
 • standardami informatycznymi,
 • rozwojem społeczeństwa informacyjnego.

Z nowelizacją ustawy o działach na MAC przechodzą też nowe zadania wynikające z rozwoju nowych technologii i potrzeby zbudowania sprawnej e-administracji, m.in:
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (by rozwijać w społeczeństwie kompetencje potrzebne do korzystania z tych usług i wyrównywać szanse w dostępie),
 • rozwój usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie,
 • koordynacją interoperacyjności pomiędzy systemami i rejestrami administracji,
 • wdrażaniem naziemnej telewizji cyfrowej.

MAC zajmuje się:
 • telekomunikacją – która dzięki Internetowi w coraz większym stopniu związana jest z cyfryzacją i społeczeństwem informacyjnym. Wspieramy rozwój usług i sieci telekomunikacyjnych, koordynujemy budowę sieci szerokopasmowych, współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi,
 • pocztą – MAC m.in. przygotowuje i opiniuje rządowe dokumenty dotyczące rynku usług pocztowych. Minister Administracji i Cyfryzacji reprezentuje także Skarb Państwa w spółce „Poczta Polska S.A.”,
 • wyznaniami i mniejszościami – stosunkami pomiędzy państwem a Kościołami i związkami wyznaniowymi, w tym pracami nad zastąpieniem Funduszu Kościelnego odpisem podatkowym wiernych; dotacjami dla mniejszości narodowych i etnicznych, rejestrami gmin, w których używany jest język pomocniczy albo nazwy w języku mniejszości.

Źródła

 • Artykuł wykorzystuje materiał pochodzący z artykułu Ustawa o działach czeka już na podpis Prezydenta


Autorzy, Źródło: Wikinews na licencji CC-BY 2.5
2012-07-26 00:00:00