Przemoc wobec kobiet w Rosji

Co godzinę w Federacji Rosyjskiej jedna kobieta ginie z ręki swojego krewnego, partnera lub byłego partnera.Przemoc wobec kobiet w rodzinie ma miejsce we wszystkich 89 podmiotach Federacji Rosyjskiej. Dochodzi do niej w rodzinach należących do różnych środowisk społecznych i o różnym pochodzeniu etnicznym.Przemoc wobec kobiet w rodzinie jest pogwałceniem praw człowieka, formą dyskryminacji, którą według prawa międzynarodowego panstwa mają obowiązek zwalczać. Federacja Rosyjska jest stroną wielu traktatów, które zobowiązują panstwa do ochrony praw człowieka i zwalczania przemocy w rodzinie. Sygnatariusze takich traktatów zobowiązani są również do podejmowania kroków w celu zapobiegania aktom przemocy wobec kobiet w rodzinie oraz do zapewnienia ochrony kobietom, które jej doświadczyły. Przemoc wobec kobiet w rodzinie nie jest nowym zjawiskiem w Federacji Rosyjskiej. Istniała już za czasów carskich jak również w Związku Radzieckim. Dziś niektórzy sugerują, że początki tej formy przemocy sięgają XVI wieku, kiedy został napisany tzw. Domostroi – podręcznik zawierający wskazówki dotyczące utrzymania dyscypliny w rodzinie i wśród służby. Praktyka sądowa oraz ówczesne normy społeczne zatwierdzały prawo męża do bicia żony. W XIX wieku wielu pisarzy wyrażało swoje zaniepokojenie efektami, jakie akty przemocy w rodzinie wywierały na życie kobiet w Imperium Rosyjskim, jednak dyskusje tego typu odbywały się jedynie na poziomie teoretycznym.Wezwij Prezydenta Władimira Putina do podjęcia działan na rzecz powstrzymania przemocy w rodzinie wobec kobiet w Federacji Rosyjskiej.Уважаемый Господин Президент!Мы крайне обеспокоены тем, что жертвы домашнего насилия в России все еще не обеспечены правовой защитой. Мы в шоке, что домашнее насилие не считается в России преступлением. Нас также потрясает статистика: в 2003 году со стороны своих бывших или настоящих партнеров 9 тысяч женщин умерло насильственной смертью. По международному закону Российская федерация обязана защищать женщин от насилия со стороны семьи и наказывать виновных. Однако такого не происходит, жертвам домашнего насилия некуда деваться, так как не хватает убежищ для них.Мы призываем Вас Господин Президент, признать домашнее насилие серьезной проблемой и после консультации с женскими организациями ввести закон признающий насилие уголовно-наказуемым деянием, а также принудить местные власти создать убежища для потерпевших женщин. Местные власти должны обязательно подготовить сотрудников правоохранительных органов, судей и прокуроров по вопросам касающимся пола, в особенности по поводу насилия над женщинами.С уважением,* * *Tłumaczenie: Szanowny Panie Prezydencie, Jesteśmy głęboko zaniepokojeni tym, że ofiary przemocy domowej w Rosji wciąż nie mają należytej ochrony prawnej. Oburza nas fakt, że przemoc domowa nie jest uznawana w Rosji za przestępstwo. Przerażające są statystyki: w 2003 roku z rąk swoich byłych i obecnych partnerów 9 tysięcy kobiet poniosło śmierć. Na mocy prawa międzynarodowego Federacja Rosyjska ma obowiązek chronić kobiety przed przemocą ze strony rodziny i karać sprawców tych form przemocy. Tak jednak nie jest, a ofiary przemocy domowej nie mają gdzie się podziać, bowiem brakuje schronisk dla nich.Wzywamy Pana, Panie Prezydencie, by uznał Pan przemoc domową za poważny problem; wszczął – po konsultacji z organizacjami kobiecymi – procedury prawne mające uznać ją za przestępstwo i nakłonił władze regionalne do tworzenia miejsc schronienia dla krzywdzonych kobiet oraz mechanizmy zapewniające im ochronę. Władze regionalne powinny również obowiązkowo przeszkolić milicjantów, sędziów i prokuratorów w kwestiach związanych z płcią, a szczególnie w kwestii przemocy wobec kobiet.Z poważaniem,* * *Wyślij na adres:President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich PUTIN Rossiiskaia Federatia 103132 g . Moskva 4 Staraya Square Prezidentu Rossiiskoi Federatsii PUTINU V. V. +7 (495) 910-07-38; Fax +7 (495) 206-51-73 Liczy się każdy list ! 
2006-04-03 19:27:30